GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Factura: Informatii obligatorii
     media: 5.00 din 3 voturi

08.05.08
21:03

Codul fiscal:

art. 155.

(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, după caz, ale persoanei impozabile care emite factura;

d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei;

e) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale cumpărătorului de bunuri sau servicii, după caz;

f) numele şi adresa cumpărătorului, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cumpărătorul este înregistrat, conform art. 153, precum şi adresa exactă a locului în care au fost transferate bunurile, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. d);

g) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealaltă parte contractantă nu este stabilită în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană obligată la plata taxei;

h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 şi lit. i);

i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identifică cumpărătorul în celălalt stat membru, în cazul operaţiunii prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a);

j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în alt stat membru şi sub care a efectuat achiziţia intracomunitară în România, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 153 sau 1531, al cumpărătorului, în cazul aplicării art. 126 alin. (4) lit. b);

k) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;

l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, cu excepţia cazului în care factura este emisă înainte de data livrării/prestării sau încasării avansului;

m) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ;

n) indicarea, în funcţie de cotele taxei, a taxei colectate şi a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a următoarelor menţiuni:

1. în cazul în care nu se datorează taxă, o menţiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori menţiunile scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabilă în România sau, după caz, neinclus în baza de impozitare;

2. în cazul în care taxa se datorează de beneficiar în condiţiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) şi g) sau ale art. 160, o menţiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori menţiunea taxare inversă;

o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune;

p) orice altă menţiune cerută de acest titlu.

(6) Semnarea şi ştampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

(7) Prin derogare de la alin. (1) şi fără să contravină prevederilor alin. (3), persoana impozabilă este scutită de obligaţia emiterii facturii, pentru următoarele operaţiuni, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicită factura:

a) transportul persoanelor cu taximetre, precum şi transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau a abonamentelor;

b) livrările de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul şi prestările de servicii către populaţie, consemnate în documente, fără nominalizarea cumpărătorului;

c) livrările de bunuri şi prestările de servicii consemnate în documente specifice, care conţin cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (5).

(8) Prin norme se stabilesc condiţiile în care:

a) se poate întocmi o factură centralizatoare pentru mai multe livrări separate de bunuri sau prestări separate de servicii;

b) se pot emite facturi de către cumpărător sau client în numele şi în contul furnizorului/prestatorului;

c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice;

d) se pot emite facturi de către un terţ în numele şi în contul furnizorului/prestatorului;

e) se pot păstra facturile într-un anumit loc.

Norme metodologice:

72. (1) Factura prevăzută la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi întocmită în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control trebuie asigurată traducerea în limba română. Baza de impozitare poate fi înscrisă în valută, dar dacă operaţiunea nu este scutită de taxă, suma taxei trebuie înscrisă şi în lei. Pentru înregistrarea în jurnalele de vânzări, baza impozabilă va fi convertită în lei utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 1391 din Codul fiscal.

(2) În situaţia în care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi înscrisă pe o singură pagină, elementele prevăzute la art. 155 alin. (5), cu excepţia informaţiilor prevăzute la lit. k), m), n) şi p), din Codul fiscal se înscriu numai pe prima pagină a facturii. În această situaţie este obligatorie înscrierea pe prima pagină a facturii a numărului de pagini pe care le conţine factura şi a numărului total de poziţii cuprinse în factura respectivă. Pe facturile emise şi achitate prin numerar pe bază de bonuri fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare, nu este necesară menţionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficientă menţiunea conform bon fiscal nr./data.

(3) În sensul art. 155 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, factura centralizatoare se poate întocmi dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să se refere la livrări de bunuri, inclusiv livrări intracomunitare, şi/sau prestări de servicii către acelaşi client, pentru care faptul generator al taxei ia naştere într-o perioadă ce nu depăşeşte o lună calendaristică;

b) toate documentele emise la data livrării de bunuri sau prestării de servicii să fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare.

(4) În sensul art. 155 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, factura se poate întocmi de către cumpărătorul unui bun sau serviciu în următoarele condiţii:

a) părţile să încheie un acord prin care să se prevadă această procedură de facturare;

b) să existe o procedură scrisă de acceptare a facturii;

c) cumpărătorul să fie stabilit în Comunitate şi înregistrat în România conform art. 153 din Codul fiscal;

d) atât furnizorul/prestatorul, în cazul în care este înregistrat în România conform art. 153 din Codul fiscal, cât şi cumpărătorul să notifice prin scrisoare recomandată organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel puţin o lună calendaristică înainte de a o iniţia, şi să anexeze la notificare acordul şi procedura de acceptare prevăzute la lit. a) şi respectiv b);

e) factura să fie emisă în numele şi în contul furnizorului/prestatorului de către cumpărător, şi trimisă furnizorului/prestatorului;

f) factura să cuprindă elementele prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

g) factura să fie înregistrată într-un jurnal special de vânzări de către furnizor/prestator, dacă este înregistrat în România conform art. 153 din Codul fiscal.

73. (1) În sensul art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, se pot transmite facturi prin mijloace electronice în următoarele condiţii:

a) pentru operaţiuni efectuate în România, inclusiv pentru livrări intracomunitare:

1. părţile să încheie un acord prin care să se prevadă această procedură de facturare;

2. să se garanteze autenticitatea sursei şi integritatea conţinutului facturii prin: semnătură electronică, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandările Comisiei 1994/820/EC din 19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date sau orice alte mijloace electronice agreate de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;

3. să existe un document centralizator pe suport hârtie, cu evidenţa tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI într-o lună calendaristică de o persoană impozabilă înregistrată conform art. 153 din Codul fiscal sau a tuturor facturilor astfel primite într-o lună calendaristică de orice persoană obligată la plata taxei, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este înregistrat conform art. 153 din Codul fiscal;

b) pentru achiziţiile intracomunitare efectuate în România:

1. părţile să încheie un acord prin care să se prevadă această procedură de facturare;

2. să existe un document pe suport hârtie cu evidenţa tuturor facturilor primite prin schimbul electronic de date EDI într-o lună calendaristică de orice persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal;

(2) În sensul alin. (1) lit. b) condiţiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de ţara în care au loc livrările intracomunitare.

74. (1) În sensul art. 155 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal, emiterea facturii poate fi externalizată, respectiv factura se poate întocmi de un terţ în următoarele condiţii:

a) furnizorul/prestatorul să notifice prin scrisoare recomandată organul fiscal competent că emiterea de facturi va fi realizată de un terţ, cu cel puţin o lună calendaristică înainte de a iniţia această procedură, şi să anexeze la scrisoare numele, adresa şi, după caz, codul de înregistrare în scopuri de TVA al terţului;

b) factura să fie emisă de către terţ în numele şi în contul furnizorului/prestatorului;

c) factura să cuprindă toate elementele prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

d) facturile să fie puse la dispoziţia organelor fiscale competente fără nici o întârziere, ori de câte ori se solicită acest lucru.

75. (1) În sensul art. 155 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal, în cazul bunurilor supuse executării silite care sunt livrate prin organele de executare silită, factura se va întocmi de către organele de executare silită pe numele şi în contul debitorului executat silit. În factură se face o menţiune cu privire la faptul că facturarea este realizată de organul de executare silită către care se fac şi plăţile de către cumpărător. Originalul facturii se transmite cumpărătorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit. Prin organe de executare silită se înţelege persoanele abilitate prin lege să efectueze procedura de executare silită.

(2) Dacă organul de executare silită încasează contravaloarea bunurilor inclusiv taxa de la cumpărător sau de la adjudecatar, are obligaţia să vireze la bugetul de stat taxa încasată de la cumpărător sau adjudecatar în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie. Pe baza documentului de plată a taxei pe valoarea adăugată transmis de organele de executare silită, debitorul executat silit evidenţiază suma achitată, cu semnul minus, în decontul de taxă pe valoarea adăugată la rândul de regularizări taxa colectată din decontul de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal.

(3) Dacă, potrivit legii, cumpărătorul sau adjudecatarul are obligaţia să plătească la unităţile Trezoreriei Statului taxa aferentă bunurilor cumpărate, organului de executare silită nu-i mai revin obligaţii referitoare la plata taxei. Organul de executare silită sau, după caz, cumpărătorul/adjudecatarul transmite o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei debitorului executat silit. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru situaţiile prevăzute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversă.

(4) Organele de executare silită înregistrează taxa din facturile pentru operaţiuni de executare silită emise în alte conturi contabile decât cele specifice taxei pe valoarea adăugată. Dacă organul de executare silită este persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu va evidenţia în decontul de taxă operaţiunile respective.

(5) În situaţia în care valorificarea bunurilor supuse executării silite a fost realizată prin organele de executare silită, debitorul executat silit trebuie să înregistreze în evidenţa proprie operaţiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de executare silită transmise de organele de executare silită, inclusiv taxa colectată aferentă. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru situaţiile prevăzute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversă.

(6) Factura de executare silită emisă de organul de executare silită va conţine pe lângă informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, numele şi datele de identificare a organului de executare silită prin care se realizează livrarea bunurilor şi menţiunea "Factura pentru operaţiuni de executare silită".

76. În sensul art. 155 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, facturile emise şi primite se pot stoca prin orice metode şi în orice loc în următoarele condiţii:

a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepţia facturilor transmise şi primite prin mijloace electronice, care se pot stoca în orice loc dacă, pe perioada stocării:

1. se garantează accesul on-line la datele respective;

2. se garantează autenticitatea sursei şi integritatea conţinutului facturilor, precum şi faptul că acestea sunt lizibile;

3. datele care garantează autenticitatea sursei şi integritatea conţinutului facturilor sunt de asemenea stocate;

b) facturile sau conţinutul facturilor transmise şi primite, în cazul stocării prin mijloace electronice, să fie puse la dispoziţia organelor fiscale competente fără nicio întârziere ori de câte ori se solicită acest lucru.

77. Transmiterea şi stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezintă transmiterea sau punerea la dispoziţia beneficiarului, precum şi stocarea, prin echipamente electronice de procesare şi stocarea de date, inclusiv compresia digitală, pe baza de cabluri telegrafice, transmisie radio, tehnologiilor optice sau de alte mijloace electromagnetice.

Codul fiscal:

Facturarea

Art. 155. - [...]

(9) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5) se pot întocmi facturi simplificate în cazurile stabilite prin norme. Indiferent de situaţie, trebuie ca facturile emise în sistem simplificat să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile emitente;

c) identificarea tipurilor de bunuri şi servicii furnizate;

d) suma taxei de achitat sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia.

Norme metodologice:

78. (1) Nu se pot emite facturi simplificate pentru livrările intracomunitare de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal.

(2) În vederea emiterii de facturi simplificate, persoanele impozabile trebuie să depună o solicitare la Direcţia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Solicitările, însoţite de avizul acestei direcţii, vor fi transmise Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea consultării Comitetului TVA, conform prevederilor Directivei 112. Facturile simplificate se pot emite numai după consultarea Comitetului şi transmiterea unui răspuns pozitiv către solicitanţi.Norme privind regimul intern de numerotare a facturilor
     media: 0.00 din 0 voturi

08.05.08
16:48

Ordin nr. 2226 din 27/12/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1056 din 30/12/2006

Anexa nr. 4

1. Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate.

2. Factura va avea un număr de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, număr ce trebuie să fie secvenţial, stabilit de societate, astfel încât să se asigure necesarul în funcţie de numărul de facturi emis.

Anual, se stabileşte numărul de la care se va emite prima factură.

În alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.

3. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul de la care se emite prima factură.Decont de cheltuieli: Formular si mod de completare
     media: 4.50 din 2 voturi

08.05.08
16:10

Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2

 

DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasări externe - Cod 14-5-5)1. Serveşte ca:

- document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei), cu ocazia deplasării în străinătate;

- document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans;

- document justificativ de înregistrare în registrul de casă (în valută) şi în contabilitate.

2. Se întocmeşte într-un exemplar de titularul de avans pentru cheltuielile efectuate pe întreaga durată a deplasării.

3. Circulă:

- la persoanele autorizate să verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din deplasare şi calculul eventualelor penalizări de întârziere, care semnează de verificare;

- la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata diferenţei în cazul în care, la decontarea sumelor primite pentru efectuarea deplasării, suma cheltuielilor efective depăşeşte avansul primit;

- la casieria unităţii pentru plata diferenţei, caz în care titularul de avans semnează pentru primirea diferenţei respective, fără a se mai întocmi document distinct.

În cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe baza de Chitanţă pentru operaţiuni în valută (cod 14-4-1/a), Dispoziţie de încasare către casierie (cod 14-4-4/a), după caz.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- numele şi prenumele titularului de avans;

- avans în valută sau în valută şi în lei; sume decontate; diferenţe de restituit/primit;

- semnături: conducătorul unităţii, şeful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, titularul de avans, persoana care verifică decontul.

Unitatea .........................           Nr. ............... din ...............

Titularul de avans ...............DECONT DE CHELTUIELI

(pentru deplasări externe)┌────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────────┐

│ I. AVANSURI ÎN VALUTĂ Ţara Ţara Ţara Total

├────────────────────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬────────┼─────────┤

│A. Primite de la: │ Valută Lei │ Valută Lei │ Valută Lei Lei

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│- Bancă

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│- Casierie

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

Total

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│B. Sume depuse la:

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│- Bancă

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│- Casierie

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

Total

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│C. Rest de justificat

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│D. Sume decontate

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│E. Diferenţe

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│- de restituit

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│- de primit

├────────────────────────┼─────────┴─────────┼─────────┴─────────┴─────────┼────────┴─────────┤

│1. Diferenţa de restituit

II. AVANSURI ÎN LEI ├───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│- Contravaloarea valutei

│primite şi nedecontate

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│A. Sume primite - Total │

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│- bilete călătorie │- diferenţa până la limita de│

│recuperare legal stabilită

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│- surplus bagaj

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│B. Sume decontate - │- penalităţi pt. depunerea cu│

│Total │întârziere a valutelor

│neutilizate

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│- bilete călătorie

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│- surplus bagaj │- Penalităţi pt. depunerea

│cu întârziere a decontului

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│- taxă aeroport

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│C. Sume de recuperat │2. Diferenţa de primit

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│- CFR │- contravaloarea în lei a

│valutei depuse în plus

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│- TAROM │- chelt. în lei neprimite în │

│avans

├──────────────┬─────────┴──────────┬────────┴──┬───────────────────────┬──┴──────────────────┤

Aprobat │ Control financiar- │ Verificat │

│ conducătorul │ preventiv, decont, Şef compartiment, Titular avans,

unităţii,

└──────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────────────────┴─────────────────────┘

14-5-5 t2(verso)

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

Data plecării Data plecării

(ziua şi ora) (ziua şi ora)

I. DECONTAREA ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

DIURNEI Mijloc de transport Mijloc de transport

├──────┬────────────────┬─────────────┴──┬────────────────┬───────────────┤

│Numele şi prenumele│Categ.│ Ţara Ţara Ţara Număr zile

delegaţilor ├────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────┬─────────┤

Valuta Valuta Valuta │Total│Transport│

├─────┬─────┬────┼─────┬─────┬────┼─────┬─────┬────┤

│Peri-│Zile │Suma│Peri-│Zile │Suma│Peri-│Zile │Suma│

│oada ├─────┤ │oada ├─────┤ │oada ├─────┤

│barem│ │barem│ │barem│

├───────────────────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────┤

├─────┤ ├─────┤ ├─────┤

├───────────────────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────┤

├─────┤ ├─────┤ ├─────┤

├───────────────────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────┤

├─────┤ ├─────┤ ├─────┤

├───────────────────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────┤

├─────┤ ├─────┤ ├─────┤

├───────────────────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────┤

├─────┤ ├─────┤ ├─────┤

├───────────────────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────┤

TOTAL I X X X X X X X

├───────────────────┼─────┬┴─────┼─────┼────┴┬────┼─────┼────┴┬────┼─────┼────┴┬────┼─────────┤

II. DECONTAREA │Număr│Categ.│ Nr. │Barem│Suma│ Nr. │Barem│Suma│ Nr. │Barem│Suma│ Total

CAZĂRII │pers.│ │nopţi│ │nopţi│ │nopţi│ ├─────┬───┤

│Nr. şi data actului│ │număr│ x │

│nopţi│

├───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┬─┴───┤

├───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┤

├───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┤

├───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┤

├───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┤

├───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┤

TOTAL II X X X X

├───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴─────┤

│III. ALTE CHELTUIELI (inclusiv diferenţa de curs valutar şi comision schimb)

├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤

VALUTA VALUTA

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

├──────────────┬─────────────────┬─────────────┼──────────────┬─────────────────┬─────────────┤

│ Nr. actului │Felul cheltuielii│ Sume-devize │ Nr. actului │Felul cheltuielii│ Sume-devize │

├──────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤

├──────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤

├──────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤

├──────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤

├──────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤

├──────────────┴────┬────────────┴──────┬──────┴────┬─────────┴───────────────┬─┴─────────────┤

IV. DECONTAREA Seria biletelor Număr │Ruta: de la .............│ Valoare lei

TRANSPORTULUI bilete la .............

│ - felul biletelor │

├───────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┤

├───────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┤

├───────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┤

├───────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┤

├───────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┤

├───────────────────┼───────────────────┴─────┬─────┴──────────┬──────────────┼───────────────┤

Recapitulaţia Valuta Lei

cheltuielilor

├─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

└───────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘Ordin de deplasare: Mod de completare
     media: 2.33 din 3 voturi

08.05.08
16:06


Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2

ORDIN DE DEPLASARE
(DELEGAŢIE - Cod 14-5-4)1. Serveşte ca:

- dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea;

- document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate;

- document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans;

- document justificativ de înregistrare în contabilitate.

2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmează a efectua deplasarea, precum şi pentru justificarea avansurilor acordate în vederea procurării de valori materiale în numerar.

3. Circulă:

- la persoana împuternicită să dispună deplasarea, pentru semnare;

- la persoana care efectuează deplasarea;

- la persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea să confirme sosirea şi plecarea persoanei delegate;

- la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de către titular la întoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurării materialelor, stabilind diferenţa de primit sau de restituit, avându-se în vedere eventualele penalizări şi semnând pentru verificare.

În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit, pentru diferenţa de primit de titularul de avans se întocmeşte Dispoziţie de plată către casierie (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, după caz).

În cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de dispoziţie de încasare (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, după caz);

- la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză;

- la conducătorul unităţii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea şi numărul formularului;

- numele, prenumele şi funcţia persoanei delegate; scopul, destinaţia şi durata deplasării; ştampila unităţii; semnătura conducătorului unităţii; data;

- data (ziua, luna, anul, ora) sosirii şi plecării în/din delegaţie; ştampila unităţii; semnătura conducătorului unităţii;

- ziua şi ora plecării; ziua şi ora sosirii; data depunerii decontului; penalizări calculate; avans spre decontare ;

- cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentul, numărul şi data actului, suma;

- numărul şi data chitanţei pentru restituirea diferenţei; diferenţa de primit/restituit;

- semnături: conducătorul unităţii, controlul financiar preventiv, persoana care verifică decontul, şeful de compartiment, titularul de avans.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Unitatea ........................ Depus decontul (numărul şi data)│

................................│ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE)

Nr. ..............................Dl./D-na. ..................................................................│

│având funcţia de .............................................................│

│este delegat pentru ..........................................................│

│..............................................................................│

│..............................................................................│

│..............................................................................│

│la ...........................................................................│

│..............................................................................│

│..............................................................................│

Durata deplasării de la ..................... la ...........................│

Se legitimează cu ..........................................................│Ştampila unităţii şi semnăturaData ......................

├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│Sosit*) ...............................│Sosit*) ..............................│

│Plecat*) ..............................│Plecat*) .............................│

│Cu (fără) cazare │Cu (fără) cazare

Ştampila unităţii Ştampila unităţii

şi semnătura şi semnătura

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│Sosit*) ...............................│Sosit*) ..............................│

│Plecat*) ..............................│Plecat*) .............................│

│Cu (fără) cazare │Cu (fără) cazare

Ştampila unităţii Ştampila unităţii

şi semnătura şi semnătura

└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

*) Se va completa ziua, luna, anul şi ora. 14-5-4 t2(verso)

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│Ziua şi ora plecări ...................│Avans spre decontare:

│Ziua şi ora sosirii ...................│- Primit la plecare .............. lei│

│Data depunerii decontului .............│- Primit în timpul

│Penalizări calculate ..................│ deplasării ..................... lei│

│TOTAL ............................ lei│

├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE

├───────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┤

Felul actului şi emitentul │ Nr. şi data actului │ Suma

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

├───────────────────────────────────────┴─────────────────────┼────────────────┤

TOTAL CHELTUIELI

├───────────────────────────────────────┬─────────────────────┴────────────────┤

│Diferenţa de restituit s-a depus cu primit

│dispoziţie încasare către casierie │Diferenţa de ───────── lei ...........│

│nr. ........... din ............. restituit

├───────────────┬──────────────┬────────┴───┬────────────────┬─────────────────┤

Aprobat Control │ Verificat Şef │ Titular avans,

│ conducătorul financiar- decont, │ compartiment,

unităţii, preventiv,

└───────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┘

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ÎN STRĂINĂTATE
(transporturi internaţionale - Cod 14-5-4/a)1. Serveşte ca:

- dispoziţie către conducătorii auto să efectueze transporturi în străinătate cu autovehiculele unităţii;

- document de stabilire a avansului în valută, pentru deplasările conducătorilor auto care urmează să efectueze transporturi în străinătate, pe baza căruia aceştia ridică avansul de la casierie;

- document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, precum şi a valutei aduse la înapoiere în ţară;

- document justificativ de înregistrare în registrul de casă (în valută) şi în contabilitate.

2. Se întocmeşte la unităţile care efectuează transporturi în străinătate, în două exemplare, pentru fiecare deplasare, de către sectorul de exploatare şi se semnează de şeful sectorului pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor din ordinul de deplasare.

3. Circulă:

- la conducătorul unităţii, pentru semnare (ambele exemplare);

- la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză (ambele exemplare);

- la conducătorii auto care urmează să efectueze deplasarea, pentru semnare, pe ambele exemplare, de primire a avansurilor în valută, reţinând exemplarul 1, care urmează să fie ataşat la Decontul de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) (cod 14-5-5/a);

- la casierul unităţii care semnează pentru plata sumei în valută (ambele exemplare) şi efectuează înregistrarea sumelor plătite în registrul de casă (în valută).

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea şi numărul formularului;

- numele, prenumele şi funcţia titularului de avans; destinaţia; marca şi numărul autovehiculului; scopul deplasării; locul de încărcare; locul de descărcare;

- detalierea elementelor de avans în lei şi în valută;

- numărul şi data chitanţei pentru restituirea diferenţei; diferenţa de primit/restituit;

- semnături: conducătorul unităţii, şeful de compartiment, controlul financiar preventiv, titularul de avans.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

Unitatea ....................ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ÎN STRĂINĂTATE

(transporturi internaţionale)

Nr. ..................Titularii de avans (Numele, prenumele şi funcţia) ..........................│

│..............................................................................│

│se deplasează în .............................................................│

│cu autovehiculul nr. ................... marca ...............................│

│pentru ............................. conform comenzii nr. .............. emisă│

│de ...................... locul de încărcare .................................│

│locul de descărcare ......................... pleacă la ......................│

│anul ........... se înapoiază la terminarea cursei sau marşrutei .............│

├────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┤

Nr. Km. parcurşi Relaţia Relaţia Relaţia

├────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Km. dus-întors conform marşrutei│

├────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤

Km. pt. redirijare

├────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤

Total Km.

├────────────────────────────────┼──────┬────────┼──────┬───────┼──────┬───────┤

│Avans în valută se acordă pentru│Valută│ Lei │Valută│ Lei │Valută│ Lei

├────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│1. Diurnă

├────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│2. Cheltuieli de deplasare:

├────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

├────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

├────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

├────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

├────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│Total

├────────────────────────────────┴──────┼────────┴──────┴───────┴──────┴───────┤

│Diferenţa de restituit s-a depus cu primit

│chitanţa nr. ........ din .............│Diferenţa de ───────── lei ...........│

│Casier .................. restituit

├───────────────┬──────────────┬────────┴───┬────────────────┬─────────────────┤

Aprobat Control │ Verificat Şef │ Titular avans,

│ conducătorul financiar- decont, │ compartiment,

unităţii, preventiv,

└───────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┘

14-5-4/aImpozitul pe dividende datorat persoanelor juridice: Declararea şi reţinerea
     media: 0.00 din 0 voturi

08.05.08
11:03

Codul fiscal:

Reţinerea impozitului pe dividende

Art. 36. - (1) O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină şi să verse impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, aşa cum se prevede în prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română.

Norme metodologice :

1001. Nu intră sub incidenţa prevederilor art. 36 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind considerate dividend, următoarele distribuiri:

a) distribuiri de titluri de participare suplimentare, astfel cum acestea sunt definite la art. 7 pct. 12 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate în legătură cu o operaţiune de majorare a capitalului social al unei persoane juridice, care nu modifică, pentru participanţii la persoana juridică respectivă, procentul de deţinere a titlurilor de participare;

b) distribuiri în legătură cu dobândirea (răscumpărarea) de către o societate comercială de acţiuni proprii potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceste distribuiri sunt definite de art. 7 pct. 12 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

c) distribuiri efectuate cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanţi, astfel cum aceste distribuiri sunt definite la art. 7 pct. 12 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care aceste distribuiri sunt efectuate în legătură cu operaţiuni la care Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare impune efectuarea unor rotunjiri de valoare a titlurilor de participare deţinute de participanţi, modificarea datorată acestor rotunjiri nu se consideră modificare a procentului de deţinere a titlurilor la persoana juridică respectivă.

Codul fiscal:

(3) Impozitul pe dividende care trebuie reţinut se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Codul fiscal:

Declararea şi reţinerea impozitului pe dividende

Art. 36. - [...]

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data plăţii dividendelor, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.

Norme metodologice:

1002. Intră sub incidenţa prevederilor alin. (4) şi dividendele distribuite şi plătite, după data de 1 ianuarie 2007, chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerciţiilor financiare anterioare anului 2007, în măsura în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute de acest alineat.

În sensul prevederilor alin. (4), condiţia privitoare la perioada de deţinere a participaţiei minime are în vedere o perioadă de 2 ani consecutivi, împliniţi la data plăţii dividendelor.

Codul fiscal:

(5) Cota de impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică şi asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investiţii.Fisa de cont analitic pentru cheltuieli: Mod de completare
     media: 0.00 din 0 voturi

08.05.08
11:00

Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2

FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
(Cod 14-6-21/a)1. Serveşte ca document de înregistrare în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor comune ale secţiei, cheltuielilor generale de administraţie, pe secţii şi feluri de cheltuieli, după natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulaţie (cheltuieli de desfacere a produselor la export), a cheltuielilor cu activitatea de "service" în perioada de garanţie, după caz.

2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli, în cazul în care numărul coloanelor fişei este insuficient pentru reflectarea tuturor conturilor analitice ale contului respectiv de cheltuieli, se deschid două sau mai multe fişe, după caz.

Se completează pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite.

La sfârşitul fiecărei perioade, se totalizează rulajele, în vederea întocmirii balanţei analitice de verificare a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea de gestiune.

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea formularului;

- denumirea contului (secţiei, atelierului, unităţii); contul;

- data, felul şi numărul documentului; explicaţii; total debit; simbol cont corespondent ; suma creditată;

- semnătura de întocmire.

  Unitatea ................

┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┐

FIŞA DE CONT ANALITIC Denumirea contului (secţiei, atelierului, unităţii) │Cont │Pagina

PENTRU CHELTUIELI ├─────┼─────────┤

├────┬──────────────┬──────────┴─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┬──────┴─────┼─────────┤

│Data│ Documentul │ Explicaţii │ │ Total │Simbol cont │ Suma

│(felul şi nr.)│ │ debit │corespondent│creditată│

├────┼──────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────────┼─────────┤

├────┼──────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────────┼─────────┤

├────┼──────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────────┼─────────┤

└────┴──────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┴────────────┴─────────┘

Întocmit, 14-6-21/aMonitorul Oficial nr. 347 / 6 mai 2008
     media: 5.00 din 1 vot

08.05.08
02:31

Ordinul nr. 718 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi platite online (prin internet) de catre persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare.Registrul de casa: Mod de completare
     media: 4.14 din 7 voturi

08.05.08
01:54

Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2

 

REGISTRU DE CASĂ
(Cod 14-4-7A şi Cod 14-4-7bA)1. Serveşte ca:

- document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative;

- document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;

- document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.

2. Se întocmeşte în două exemplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi.

La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se barează.

Soldul de casă al zilei precedente se reportează, după caz, pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă (exemplarul 2).

Exemplarul 1 rămâne la casier.

4. Se arhivează:

- la casierie (exemplarul 1);

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- numărul curent; numărul actului de casă; numărul anexelor; explicaţii; încasări; plăţi;

- report/sold ziua precedentă;

- semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

 Unitatea ..............             ┌────────────────────┬────────┐

Data │ Contul │

REGISTRU DE CASĂ ├──────┬──────┬──────┤ casa

│ Ziua │ Luna │ Anul │

├──────┼──────┼──────┼────────┤

┌────┬───────────┬───────────┬─────────────────┬─┴──────┴──────┴┬─────┴────────┤

│Nr. │ Nr. Nr. Explicaţii Încasări Plăţi

│crt.│ act casă anexă

├────┴───────────┴───────────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│Report/Sold ziua precedentă

├────┬───────────┬───────────┬─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

├────┴───────────┴───────────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│De reportat pagini/TOTAL

├──────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┤

Casier, Compartiment financiar-contabil,

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14-4-7AUnitatea .............. ┌────────┐

│ Contul │

REGISTRU DE CASĂ casa

├────────┤

──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

┌────┬────────────────────┬───────┬────────┬────────────┬───────────┬──────────┐

Data

│Nr. ├──────┬──────┬──────┤Nr. act│ Nr. │ Explicaţii │ Încasări Plăţi

│crt.│ Ziua │ Luna │ Anul │ casă │ anexă

├────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────────┼───────────┼──────────┤

Report/Sold ziua precedentă

├────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────────┬────────────┼───────────┼──────────┤

├────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

├────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

├────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────────┼───────────┼──────────┤

De reportat pagini/TOTAL

├───────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┤

Casier, Compartiment financiar-contabil,

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14-4-7/bA

REGISTRU DE CASĂ
(în valută - Cod 14-4-7/aA şi Cod 14-4-7/cA)1. Serveşte ca:

- document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în valută, efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative;

- document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;

- document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă în valută.

2. Se întocmeşte în două exemplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi în valută.

În antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valută care se încasează sau se plăteşte. În coloanele formularului se înregistrează sumele în valută, iar în ultima coloană echivalentul acestora în lei, la cursul de schimb valutar din data efectuării operaţiunilor din documentele în care s-au consemnat acestea.

Valutele care apar în două sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite.

La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate se barează.

Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

În cazul în care numărul valutelor şi al cecurilor de călătorie încasate în cursul unei zile depăşeşte numărul coloanelor existente pe o filă, pentru ziua respectivă se completează atâtea file câte sunt necesare.

Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor valutare (exemplarul 2).

Exemplarul 1 rămâne la casier.

4. Se arhivează:

- la casierie (exemplarul 1);

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii;

- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- numărul curent; numărul actului de casă; numărul anexelor; explicaţii; felul valutei şi cursul de schimb valutar pentru încasări şi plăţi; încasări; plăţi; contravaloarea în lei;

- report/sold ziua precedentă;

- semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────┐

│Unitatea .............. Data │ Contul │

├──────┬──────┬──────┤ casa

REGISTRU DE CASĂ (în valută) │ Ziua │ Luna │ Anul │

├──────┼──────┼──────┼────────┤

└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴────────┘

┌────┬────┬─────┬───────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐

ÎNCASĂRI PLĂŢI

│Nr. │ ├───────┬───┬───┬───┬───┬───┼──┬──┬──┬──┬──┤ Contravaloarea

│Nr. │act │ Nr. │ Explicaţii │ Felul │ în lei

│crt.│casă│anexe│ │valutei│

├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

│Cursul │ x

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

Report/Sold

│ziua precedentă│

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤

De reportat

│ pagini/TOTAL

├────┴────┴─────┴───────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────────────┤

Casier, Compartiment financiar-contabil,

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14-4-7/aA┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│Unitatea .............. │ Contul │

casa

REGISTRU DE CASĂ (în valută) ├────────┤

├────┬──────────────┬────┬─────┬───────────────┬───────────────────┬───────────┬─────┴────────┤

│Nr. │ │Nr. │ Nr. │

│crt.│ DATA │act │anexe│ Explicaţii ÎNCASĂRI PLĂŢI

│casă│ │Contravaloarea│

├────┼────┬────┬────┼────┼─────┼───────────────┼───────┬───┬───┬───┼───┬───┬───┤ în lei

│ Felul │

│Ziua│Luna│Anul│ │valutei│

├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

│Cursul │ x

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

Report/Sold

│ziua precedentă│

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────────┤

De reportat

pag/TOTAL

├────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────┤

Casier, Compartiment financiar-contabil,

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14-4-7/cANota de receptie si constatare de diferente: Mod de completare
     media: 5.00 din 2 voturi

08.05.08
01:50

Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
(Cod 14-3-1A şi 14-3-1/aA)1. a) Serveşte ca:

- document pentru recepţia bunurilor aprovizionate;

- document justificativ pentru încărcare în gestiune;

- act de probă în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii, pentru diferenţele constatate la recepţie;

- document justificativ de înregistrare în contabilitate.

b) Se foloseşte ca document distinct de recepţie în cazul:

- bunurilor materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite;

- bunurilor materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare;

- bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;

- bunurilor materiale care sosesc neînsoţite de documente de livrare;

- bunurilor materiale care prezintă diferenţe la recepţie;

- mărfurilor intrate în gestiunile la care evidenţa se ţine la preţ de vânzare cu amănuntul sau en gros (cod 14-3-1/aA).

În alte cazuri decât cele menţionate la lit. b), recepţia şi încărcarea în gestiune, după caz, şi înregistrarea în contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care însoţeşte transportul (factura, avizul de însoţire a mărfii etc.).

2. Se întocmeşte în două exemplare, la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul, după caz, pe măsura efectuării recepţiei. În situaţia în care la recepţie se constată diferenţe, Nota de recepţie şi constatare de diferenţe se întocmeşte în trei exemplare de către comisia de recepţie legal constituită.

În cazul în care bunurile materiale sosesc în tranşe, se întocmeşte câte un formular pentru fiecare tranşă, care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoţire a mărfii.

Datele de pe verso formularului se completează numai atunci când se constată diferenţe la recepţie.

3. Circulă:

- la gestiune, pentru încărcarea în gestiune a bunurilor materiale recepţionate (toate exemplarele);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferenţelor constatate (toate exemplarele), precum şi pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică, ataşată la documentele de livrare (factura sau avizul de însoţire a mărfii);

- la unitatea furnizoare (exemplarul 2) şi la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

a) pentru formularul cod 14-3-1A

- denumirea unităţii;

- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- numărul facturii/avizului de însoţire al mărfii;

- numărul curent; denumirea bunurilor recepţionate; U/M; cantitatea conform documentelor însoţitoare; cantitatea recepţionată, preţul unitar şi valoarea;

- numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei de recepţie; data primirii în gestiune şi semnătura gestionarului;

b) pentru formularul cod 14-3-1/aA, pe lângă informaţiile de la lit. a) (mai puţin preţul unitar şi valoarea), sunt obligatorii şi informaţiile următoare.

- preţul de achiziţie al cantităţii recepţionate; adaosul comercial unitar şi total; preţul de achiziţie unitar plus adaosul comercial; valoarea la preţ de vânzare, inclusiv tva.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Unitatea ................NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE┌────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Număr Data Factură

│document├────┬────┬────┤ Nr.

│Ziua│Luna│Anul│ Aviz de însoţire a mărfii

├────────┼────┼────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────┴────────┴────┴────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale

│furnizate de ............... din ......................... cu vagonul/auto nr. ..............│

│documente însoţitoare ..................... delegat .........................................│

│constatându-se următoarele:

├────┬───────────────────┬───┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤

│Nr. │Denumirea bunurilor│ Cantitatea Recepţionat

│crt.│ recepţionate │U/M│conform documente├─────────┬───────────┬────────────────────────┤

│Cantitate│Preţ unitar│ Valoare

├────┼───────────────────┼───┼─────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────────────┤

├────┼───────────────────┼───┼─────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────────────┤

├────┼───────────────────┼───┼─────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────────────┤

├────┴───────────────────┴───┴─────────────────┴─────────┼───────────┴────────────────────────┤

Comisia de recepţie Primit în gestiune

├────────────────────────────┬───────────────────────────┼─────────┬──────────────────────────┤

Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura

├────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤

├────────────────────────────┼───────────────────────────┤

├────────────────────────────┼───────────────────────────┤

└────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘

14-3-1A t2(verso)

┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Determinarea cantităţii s-a făcut prin: Pe cântarul nr.│Determinarea calităţii s-a făcut prin│

│....................................... ............. │proba ................ nr. ..........│

├───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤

│Expeditor .................... Cărăuş ......................... Însoţitor ...................│

│Staţia de expediţie ............................. Staţia de destinaţie ......................│

│Data eliberării ................ Data expedierii ................. Data sosirii .............│

│Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie:

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│Participanţi la recepţie Alte menţiuni

├────────────────┬──────────────┬─────────┬────────────────┬─────────┤

│Reprezentant al:│ Numele şi │Calitatea│Buletin/Carte de│Semnătura│

prenumele identitate

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┴─────────┤

Diferenţe ()

├────┬───────────┴───────┬───┬──┴┬────────┴┬───────────────┬─────────┤

│ *) │Denumirea bunurilor│Cod│U/M│Cantitate│ Preţ unitar │ Valoare │

recepţionate

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┴───────────────────┴───┴───┴─────────┴───────────────┴─────────┴────────────────────────┤

│Concluziile comisiei de recepţie ............................................................│

│.............................................................................................│

│.............................................................................................│

│Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului (delegatul neutru) .................│

│.............................................................................................│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*) Tip document (operaţie)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Unitatea ................NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE┌──────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤

Număr Data Factură

│ document ├──────┬────────┬──────┤ Nr.

│ Ziua │ Luna │ Anul │ Aviz de însoţire a mărfii

├──────────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├───────┴──────────┴──────┴────────┴──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de

│............... din ......................... cu vagonul/auto nr. .................. documente însoţitoare│

│............................ delegat ......................................... constatându-se următoarele:│

├────┬────────────┬───┬──────────┬───────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────┬───────────────┤

Valoarea la

Recepţionat Adaos │ Preţ de │ TVA preţ de

│ Denumirea │Cantitatea│ │ comercial │achiziţie│ vânzare

│Nr. │ bunurilor │U/M│ conform │unitar + │ │ inclusiv TVA

│crt.│recepţionate│ │documente ├─────────┬─────────┼──────┬─────┤ adaosul ├───────┬──────┼───────┬───────┤

Preţ │comercial│

│Cantitate│ de │Unitar│Total│ unitar │Unitară│Totală│Unitară│Totală │

│achiziţie│

├────┼────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 0 1 │ 2 │ 3 4 5 6 │7=4x6│ 8=5+6 9 │10=4x9│11=8+9 │12=4x11│

├────┼────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

├────┼────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

├────┼────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

├────┼────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

TOTAL │ x │ x x x x x x x

├────┴────────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┤

Comisia de recepţie Primit în gestiune

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┤

Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘

14-3-1/aA t2(verso)

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│Determinarea cantităţii s-a făcut prin: Pe cântarul nr.│Determinarea calităţii s-a făcut prin proba ...│

│....................................... .............. │........................ nr. ..................│

├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤

│Expeditor .......................... Cărăuş ................................ Însoţitor ...................│

│Staţia de expediţie ............................. Staţia de destinaţie ...................................│

│Data eliberării ................ Data expedierii ........................ Data sosirii ...................│

│Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie:

├────────────────┬──────────────┬─────────┬────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤

│Participanţi la │ Alte menţiuni

recepţie

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

│Reprezentant al:│ Numele şi │Calitatea│Buletin/Carte de│Semnătura│

prenumele identitate

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

├────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┤

Diferenţe()

├────┬───────────┴───────┬───┬──┴┬────────┴┬───────────────┼─────────┤

│ *) │Denumirea bunurilor│Cod│U/M│Cantitate│ Preţ unitar │ Valoare │

recepţionate │ de achiziţie

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼─────────┼───────────────┼─────────┤

├────┴───────────────────┴───┴───┴─────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┤

│Concluziile comisiei de recepţie .........................................................................│

│..........................................................................................................│

│..........................................................................................................│

│Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului (delegatul neutru) ..............................│

│..........................................................................................................│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Registrul numerelor de inventar: Mod de completare
     media: 4.50 din 2 voturi

08.05.08
01:48

Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
(Cod 14-2-1)1. Serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificării lor.

2. Se întocmeşte de compartimentul financiar-contabil, pe grupe de mijloace fixe, prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate.

Se poate folosi, fie câte un registru pentru fiecare grupă de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe, în funcţie de numărul mijloacelor fixe existente şi al celor care urmează a intra în unitate.

În scopul asigurării controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în unitate prin achiziţionare, construire, confecţionare, transfer etc. (cu excepţia celor luate cu chirie), care se consemnează în registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circulă prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprimă pe acestea.

Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face, de regulă, în ordinea succesivă a numerelor şi pe grupe de mijloace fixe.

La stabilirea numerelor de inventar în cadrul seriei se au în vedere, atât mijloacele fixe existente, cât şi mijloacele fixe care vor fi achiziţionate, construite sau confecţionate în anii următori.

Numărul de inventar atribuit unui mijloc fix urmează să fie trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.

Numărul de inventar atribuit se imprimă direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se gravează pe o plăcuţă ce se fixează pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care să asigure identificarea mijlocului fix respectiv.

Pe fiecare obiect este obligatoriu să se imprime şi iniţialele unităţii căreia îi aparţin mijloacele fixe respective.

Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) şi pentru mijloacele fixe a căror evidenţă se ţine pe tronsoane (conducte de distribuţie gaz metan, drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indică numărul de inventar atribuit. În aceste cazuri, este necesar ca, pe lângă numărul de inventar respectiv, să se folosească şi numere suplimentare.

Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unităţi sau scoase din funcţiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate în unitate. Aceste numere rămân libere până la renumerotarea mijloacelor fixe, când se întocmeşte un nou registru al numerelor de inventar.

Mijloacele fixe închiriate se evidenţiază în contabilitatea unităţii care le-a luat cu chirie, în conturile în afara bilanţului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.

Principalele date ale formularului se completează astfel:

- în coloana 1 se înscrie numărul de inventar;

- în coloana 2 se înscrie codul mijlocului fix;

- în coloana 3 se înscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;

- în coloana 4 se înscrie locul unde se află mijlocul fix. În cazul mişcărilor frecvente, această coloană se completează cu creionul negru, pentru a se putea şterge denumirea locului de folosinţă anterior şi a se înscrie noul loc unde se află mijlocul fix;

- coloana 5 se foloseşte în măsura în care sunt necesare şi alte menţiuni decât cele făcute în celelalte coloane, ca, de exemplu, menţiuni privind transferul sau scoaterea din funcţiune a mijlocului fix.

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea formularului;

- denumirea unităţii;

- numărul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice; locul unde se află.

Unitatea ........................              Număr pagină ......REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR┌───────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐

Nr. │ Codul de │Denumirea mijlocului fix │ Locul unde │Alte menţiuni│

│de inventar│clasificare│şi caracteristici tehnice│ se află

├───────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

1 2 3 4 5

├───────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

├───────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

└───────────┴───────────┴─────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘

14-2-1Fisa mijlocului fix: Mod de completare
     media: 5.00 din 1 vot

08.05.08
01:46

Ordin nr. 1850 din 14/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

Anexa 2

FIŞA MIJLOCULUI FIX
(Cod 14-2-2)1. Serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe.

2. Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună.

Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizările corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.

Când formularul este folosit ca fişă colectivă, nu se sortează pe locuri de folosinţă.

Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se scot din cartotecă şi se păstrează separat.

Se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor (bon de mişcare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcţiune etc.).

Când formularul este folosit ca fişă colectivă, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloană numerele de inventar atribuite. În acest caz, valoarea unitară de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului.

În coloana "Bucăţi", intrările se înscriu "în negru", iar ieşirile "în roşu".

Înregistrările în coloanele "Debit", "Credit" şi "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.

În rubrica destinată datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afară de datele privind marca, numărul de fabricaţie, seria, se înscriu şi părţile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o clădire se completează instalaţiile de încălzire centrală, sanitare, electrice etc.

Data amortizării complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate.

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea formularului;

- numărul de inventar;

- felul, seria, numărul şi data documentului de provenienţă;

- valoarea de inventar;

- amortizarea lunară;

- denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice;

- accesorii;

- grupa; codul de clasificare; data dării în folosinţă (anul, luna); data amortizării complete (anul, luna); durata normală de funcţionare; cota de amortizare (%);

- numărul de inventar (de la număr la număr); documentul (felul, numărul, data); operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold.

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

FIŞA MIJLOCULUI FIX │Grupa

│..........................│

│Nr. inventar ......................................├──────────────────────────┤

│Fel, serie, nr. data document provenienţă .........│Codul de

│ Valoare de inventar │clasificare ..............│

│............................ ├──────────────────────────┤

│Amortizare lunară .................................│Data dării în folosinţă

│Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice │Anul .....................│

│Luna .....................│

├──────────────────────────┤

│Data amortizării complete │

│Anul .....................│

│Luna .....................│

├──────────────────────────┤

│Durata normală de

│funcţionare

│Accesorii │..........................│

├──────────────────────────┤

│Cota de amortizare

│.........................%│

└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘(verso)

┌────────┬──────────┬───────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬────┐

Nr. │Documentul│

│inventar│ (data, │Operaţiunile care privesc mişcarea,│

│ (de la │ felul, │ creşterea sau diminuarea valorii │Buc.│Debit│Credit│Sold│

│număr la│ numărul) │ mijlocului fix

│ număr) │

├────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┤

├────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┤

├────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┤

└────────┴──────────┴───────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴────┘

4-2-2 t2
 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare