GRUPUL DE INITIATIVA PENTRU CONSTITUIREA SINDICATULUI NATIONAL AL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSULTANTA REGISTRUL COMERTULUI FIRME CONTABILITATE PROGRAME
ASISTENTA
 

Procedura rambursării TVA
     media: 2.00 din 1 vot

30.05.11
20:38

Determinarea sumei negative a TVA şi a sumei de plata a taxei

Suma negativă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în perioada de raportare reprezintă excedentul rezultat în situaţia în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF) cu modificările şi completările ulterioare, deductibilă într-o perioadă fiscală, este mai mare decât taxa colectată pentru operaţiuni taxabile.

Suma negativă a taxei cumulată, se determină prin adăugarea la suma negativă a taxei rezultată în perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat şi a diferenţelor negative de TVA stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.

Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală de raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, până la data depunerii decontului de taxă, din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare şi a sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din diferenţele de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.

După determinarea TVA de plată sau a sumei negative a taxei pentru operaţiunile din perioada fiscală de raportare, persoanele impozabile trebuie să efectueze regularizările de taxă, prin decontul de TVA.

Important! Prin decontul de TVA, persoanele impozabile trebuie să determine diferenţele dintre suma negativa a taxei cumulată şi cea de plată cumulată, care reprezintă regularizările de taxă şi stabilirea soldului taxei de plată sau a soldului sumei negative a taxei. Dacă taxa de plată cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei cumulată, rezultă un sold de taxă de plată în perioada fiscală de raportare. Dacă suma negativă a taxei cumulată este mai mare decât taxa de plată cumulată, rezultă un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare.

Solicitarea dreptului de rambursare a TVA

Persoanele impozabile, înregistrate normal în scopuri de TVA, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare, decontul fiind şi cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. Dacă persoana impozabilă solicită rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în decontul de taxă al perioadei fiscale următoare.

Procedura de rambursare are ca scop final încadrarea fiecărei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în funcţie de comportamentul său fiscal precum şi în funcţie de riscul pe care aceasta îl prezintă pentru administraţia fiscală şi de asemenea rezolvarea cu oportunitate a cererilor de rambursare a TVA.

Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, la unitatea fiscală de care aparţine, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, precum şi prin sistemul electronic naţional, la termenele prevăzute de CF.

Persoana impozabilă poate solicita compensarea sumei negative de TVA aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de Procedură Fiscală (CPF), stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 115 din acelaşi act normativ.

Atenţie! Se supun procedurii de soluţionare numai deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, după expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

Solicitările de rambursare se soluţionează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la unitatea fiscală, în termenul prevăzut la art. 70 din CPF, respectiv de 45 de zile de la înregistrare.

Termenul legal de soluţionare se prelungeşte, în cazul analizei documentare efectuate de unitatea fiscală cu perioada cuprinsă între data emiterii înştiinţării pentru prezentarea documentelor solicitate şi data prezentării documentelor la unitatea fiscală, potrivit art. 70 alin. (2) din CPF.

Observaţie: nu poate fi solicitată rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:

- în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;

- în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu analiză documentară;

- în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspecţie fiscală anticipată;

Important! Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic şi se soluţionează prin emiterea deciziei de rambursare în termen de maxim 5 zile de la data depunerii decontului.

Alte precizări

Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care unităţile fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecţiei fiscale.

Pentru creşterea operativităţii în procedura restituirii TVA, prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.017/2011 a fost instituită posibilitatea emiterii Deciziei de rambursare a TVA pentru deconturi cu sume negative de TVA încadrate la risc fiscal mare fără inspecţie fiscală pentru TVA care provine din perioade fiscale pentru care taxa a fost deja supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impunere pentru acest impozit.

Dacă întreaga sumă negativă de TVA solicitată la rambursare sau doar parte din ea provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, unitatea fiscală emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea de TVA aferentă perioadelor şi sumelor respective, urmând ca taxa solicitată la rambursare din perioade neverificate sau verificate dar pentru care nu s-a emis decizie de nemodificare a bazei de impunere, să facă obiectul inspecţiei.

De asemenea prin actul normativ menţionat mai sus s-a prelungit de la 2 la 4 ani perioada în care inspecţia fiscală va efectua controlul ulterior în cazul rambursărilor de TVA atât pentru contribuabilii mici cât şi pentru cei mijlocii şi mari.

*

Baza legală: art. 147 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ordinele ministrului Finanţelor Publice nr. 263/2010 şi 2.017/2011.

Sursa ANAF
Comentarii


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare